Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet-bestaande beschouwd. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 2 – LEVERING

Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerskosten ten onze laste zijn. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend.

ARTIKEL 3 – INTERVENTIE TECHNISCHE DIENST

De tussenkomst voor technische interventies van ons personeel wordt gefactureerd per uur(werk en verplaatsing). De verplaatsingskosten worden berekend op basis van de afstand tussen Vacal en het interventieadres. Dit is dus het kilometertarief berekend volgens de snelste route vanaf de Poezelhoek 15 te Gullegem naar het interventieadres. Indien meer dan één technicus per servicewagen naar het interventieadres komt, zal de reistijd voor deze extra technici aan het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 – ANNULERING

Annulatie van een order is mogelijk tot 24h na bestelling. Na deze termijn, geeft de eenzijdige annulering van een bestelling door de opdrachtgever aanleiding tot een verbrekingsvergoeding van 15% van de totale bestelling, met een minimum van €250, te verhogen met alle aantoonbare kosten.

ARTIKEL 5 – GARANTIE 

De waarborg op de goederen bedraagt max. 24 maanden vanaf fabricagedatum. De waarborg dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten. De garantie dekt geen werkuren of transportkosten.

ARTIKEL 6 – BETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen zijn al onze facturen betaalbaar netto contant te Gullegem. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling van node zij, een maandelijkse verwijlintrest eisbaar van 1%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet‐betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van €50, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Vertraging in de betaling van één enkele factuur maakt alle ander facturen onmiddellijk eisbaar. Er wordt geen korting contant toegestaan.

ARTIKEL 7 – EIGENDOM

Er is uitdrukkelijk bedongen dat alle verkochte goederen eigendom blijven van de verkoper tot de volledige betaling ervan.

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN

Alleen de klachten die schriftelijk geschieden binnen de tien dagen na de levering kunnen gebeurlijk aanvaard worden. In geval van een door ons erkende klacht is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de gebeurlijke vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke andere vergoeding.
Voor alle geschillen, welke hun oorsprong vinden bij de uitvoering van de overeenkomst en de toepassing van huidige voorwaarden, zijn uitsluitend het vredegerecht en de rechtbanken bevoegd, binnen het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Vacal BV gevestigd is en alleen volgens Belgisch recht: Rechtbank van koophandel Gent afdeling Kortrijk. 

ARTIKEL 9 – AFBEELDINGEN

Door de aanvaarding van de offerte en/of het verlenen van de opdracht aan Vacal BV, wordt aan Vacal BV de toestemming verleend om de door haar uitgevoerde werkzaamheden en het gebouw waaraan de werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd te fotograferen en af te beelden, en de foto’s en afbeeldingen te gebruiken met het oog op het aangeven van referenties en het voeren van publiciteit voor Vacal BV.

Created with Mobirise - Check this